Medezeggenschapraad (MR)

In de Wet medezeggenschap op scholen is vastgelegd dat alle scholen en samenwerkingsverbanden een Medezeggenschapsraad (MR) moeten hebben. SLS de Tijstream heeft een actieve MR die bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.  De MR behartigt de belangen van ouders, leerlingen en leerkrachten. Medezeggenschap zorgt voor transparantie en helpt bij het creëren van draagvlak.  

Binnen de MR komen periodiek schoolspecifiek beleid en onderwijs inhoudelijke keuzes ter sprake. De MR biedt ouders de mogelijkheid om mee te denken over bepaalde onderwerpen, of mee te adviseren, of mee te beslissen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies te geven aan de directie van de school, of toestemming.

De leden van de MR worden gekozen. Vanuit de leerkrachten zijn Tine Rienks, Anneke van der Heide en Metsje Gerlsma vertegenwoordigd. De ouders die zitting hebben in de MR zijn Sonja Miedema (voorzitter), Ronnie Veldema en Albert Veenstra. 

Voor schooloverstijgende activiteiten kent de stichting ROOBOL een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).