GMR

Op bestuurlijk niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De leden hiervoor worden gekozen uit ouders en personeelsleden van de bij de ROOBOLscholen aangesloten scholen. De GMR kan zijn taken uitvoeren zonder last of ruggespraak.