College van Bestuur en Raad van Toezicht 

De tijstream maakt deel uit van de Stichting Roobol. Dit staat voor Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs in het gebied Lauwersland. Onder de Stichting vallen 16 basisscholen en twee nevenvestigingen in de gemeenten Kollumerland, Achtkarspelen, Dantumadeel en Dongeradeel. 

De stichting ROOBOL is een zelfstandig rechtsorgaan met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van ROOBOL. 

College van Bestuur: 

· dhr. Willem Wouda, bestuurder 

 

De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats op de scholen. Voorafgaand aan de vergadering is er een kennismakingsoverleg met de directeur en de Medezeggenschapsraad van de betreffende school waarin de Raad van Toezicht informeel wordt geïnformeerd over wat er speelt op de school. 

 

Samenstelling Raad van Toezicht: 

 

De heer H. Dijkstra: voorzitter, remuneratiecommissie 

Mevrouw T Veenma- Koster: remuneratiecommissie 

Mevrouw S.C. Westra-Bosch: vice-voorzitter, commissie Onderwijs en Kwaliteit 

Mevrouw W. van de Venn: commisie onderwijs en kwaliteit

Mevrouw O. de Vries:  audit en financiële commissie 

 

 

U kunt de bestuurder en de Raad van Toezicht bereiken via secretariaat@roobol.frl